快捷搜索:

日月照之何不及此惟有北风号怒天上来

日月照之何不及此惟有北风号怒天上来

出自唐朝李白的《寒风行
原文赏析:
烛龙栖寒门,光曜犹旦开。
日月照之何不及此?惟有北风号怒天上来。
燕山雪花大年夜如席,片片吹落轩辕台。
幽州思妇十仲春,停歌罢笑双蛾摧。
倚门望行人,念君长城苦寒良可哀。
别时提剑救边去,遗此虎文金鞞靫。
中有一双白羽箭,蜘蛛结网生尘埃。
箭空在,人今战逝世不复回。
不忍见此物,焚之已成灰。
黄河捧土尚可塞,北风雨雪耻难裁。
拼音解读
zhú lóng qī hán mén ,guāng yào yóu dàn kāi 。
rì yuè zhào zhī hé bú jí cǐ ?wéi yǒu běi fēng hào nù tiān shàng lái 。
yàn shān xuě huā dà rú xí ,piàn piàn chuī luò xuān yuán tái 。
yōu zhōu sī fù shí èr yuè ,tíng gē bà xiào shuāng é cuī 。
yǐ mén wàng háng rén ,niàn jun1 zhǎng chéng kǔ hán liáng kě āi 。
bié shí tí jiàn jiù biān qù ,yí cǐ hǔ wén jīn bì chá 。
zhōng yǒu yī shuāng bái yǔ jiàn ,zhī zhū jié wǎng shēng chén āi 。
jiàn kōng zài ,rén jīn zhàn sǐ bú fù huí 。
bú rěn jiàn cǐ wù ,fén zhī yǐ chéng huī 。
huáng hé pěng tǔ shàng kě sāi ,běi fēng yǔ xuě hèn nán cái 。
※提示:拼音为法度榜样天生,是以多音字的拼音可能不准确。

您可能还会对下面的文章感兴趣: