快捷搜索:

好事近(留斡家咏方响)原文,翻译,赏析_拼音版

好事近(留斡家咏方响)原文:

空涧落鸣泉,千骑雨霖衣铁。金奏欲终人醉,有玉声清越。

夜深纤手怯轻寒,余韵寄愁绝。玉树梦回何处,但满庭霜月。

好事近(留斡家咏方响)拼音解读:

kōng jiàn luò míng quán ,qiān qí yǔ lín yī tiě 。jīn zòu yù zhōng rén zuì ,yǒu yù shēng qīng yuè 。

yè shēn xiān shǒu qiè qīng hán ,yú yùn jì chóu jué 。yù shù mèng huí hé chù ,dàn mǎn tíng shuāng yuè 。

辞赋精选

※提示:拼音为法度榜样天生,是以多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者先容

您可能还会对下面的文章感兴趣: